Körkortsteori – Provets olika delar

När tid för uppskrivning på körkortsteori önskas kan detta bokas på Trafikverket.se. Samtidigt som teoriprovet bokas måste även tid för körprovet väljas. Det spelar nämligen inte någon roll om man klarar teorin eller inte då uppkörningen ändå måste genomföras. Innan bokning sker bör man alltså känna sig säker både på teoridelarna och kördelarna. Teoriprovet består av frågor från följande kategorier:

Fordonskännedom och manövrering

Inom detta område ska föraren ha kunskap om hur kombination av bilens egenskaper samt väglag påverkar köregenskaperna och de risker som tas ute i trafiken. Bland annat kommer frågor kring hur olika körtekniker påverkar hur bilen uppträder samt riskbedömning i det fall som bilen inte har korrekta inställningar m.m.

När man läser om fordonskännedom och manövrering är det positivt att övningsköra och direkt applicera sin kunskap i körningen. Känslan av hur bilen manövreras på halt underlag sitter ofta betydligare tydligare i minnet än när en teoretisk text förklarar det.

Miljö

Detta är den kategori som fått större utrymme idag än för ca 20 år sedan. Den allmänna miljömedvetenheten är större och Trafikverket har även valt att applicera ett flertal frågor i körkortsprovet.

Inom detta område ryms exempelvis frågor kring hur olika transportsätt påverkar miljön och hur man som förare kan köra miljömedvetet.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet är uppdelat i tre olika underkategorier.

  • Gott omdöme och hänsyn

Även om lagar och regler tydligt styr vad som är rätt och fel i flera situationer så kommer det alltid uppstå situationer där beslut behöver tas av ett gott omdöme och i hänsyn till medtrafikanter. Frågorna i denna kategori behandlar just samspelet i trafiken och hur man kan agera med gott omdöme.

  • Anpassad körning

Med anpassad körning menas att körningen anpassas utifrån ett flertal olika faktorer så som placering i körfältet, hastighet och medtrafikanters agerande. Frågorna kan handla om situationer och hur man bör agera när flera olika alternativ finns.

  • Väglag och miljö

Trafiksäkerheten påverkas även av väglag och miljö. Det påverkar hur bilen agerar i olika situationer men även hur förare kan bli påverkad av detta och därmed omedvetet minska säkerheten. Frågor handlar främst om hur olika miljöer påverkar körningen utifrån ett säkerhetsperspektiv.

Trafikregler

Inom kategorin trafikregler ska föraren kunna förklara vad olika vägmarkeringar betyder, vilka regler som gäller vid omkörning, lagar vid lastning m.m. Det är helt enkelt alla regler som påverkar bilen och körningen. I denna kategori är svaren tydliga gällande vad lagen säger, de övriga kategorierna handlar främst om att tolka miljöer och anpassa körning utifrån dessa.

Personliga förutsättningar

Med personliga förutsättningar menas hur olika individuella faktorer påverkar förarens möjlighet att agera säkert och korrekt i trafiken. Exempelvis kan det vara frågor kring hur intag och av alkohol och droger påverkar reaktionsförmågan samt hur stress kan påverka föraren negativt. Här ryms även frågor kring grupptryck och hur körning på olika tider av dygnet kan påverka trafiksäkerheten.